073-6563832
info@ojbs-delichtstraat.nl
Brabantlaan 73, 5262 JH Vught

Samen kleur geven aan ontwikkeling

Jenaplan

OJBS De Lichtstraat is een Jenaplanschool

Een Jenaplanschool is een gemeenschap van kinderen, leraren en ouders. De leraren zijn professionele opvoeders. Ouders hebben een deel van de opvoeding van hun kinderen aan de school overgedragen, maar in het onderwijs spelen ze op allerlei niveaus een belangrijke rol. Daarom moet de keuze voor een Jenaplanschool een bewuste keuze zijn!

Jenaplanonderwijs in beeld

Basisactiviteiten: Spreken, spelen, werken en vieren

Het onderwijs is gericht op de opvoeding van kinderen en omvat veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Kinderen leren door mee te doen aan de zogenaamde basisactiviteiten: spreken, spelen, werken en vieren. Dat zijn de vier basisactiviteiten waarin mensen leven en leren. Op De Lichtstraat geven we op onderstaande manier vorm aan de basisactiviteiten.

Gesprek in de kring

Als we met elkaar praten, zitten we in de kring: we kunnen elkaar goed zien en zijn betrokken bij wat er verteld wordt. In de kring kunnen we elkaar informeren en leren begrijpen. Onze school kent verschillende soorten kringen, zoals de vertelkring, de boekenkring en de kring waarin wordt gesproken over dingen die spelen in de groep.Jenaplan

Spel

Spelen is belangrijk. Al spelend ontwikkelen kinderen hun creativiteit en hun motoriek; zij leren zich bewegen in de ruimte om hen heen. In spel leren kinderen rekening houden met elkaar, verwerken zij ervaringen en ontwikkelen zij hun eigen persoonlijkheid. In alle groepen zijn regelmatig spel- en expressieactiviteiten. Veel spel is ook terug te vinden in de vieringen, vooral in de weekopeningen en -sluitingen.

Werk

Onder werk verstaan we alle instructiemomenten en de werktijd waarin kinderen zelfstandig met hun taken bezig zijn. De kinderen vanaf groep 1 werken met een planbord/themaplan. Zo leren zij zelf hun werk te plannen en te verdelen over de dag of week. De taken zijn afgestemd op wJenaplan2at ieder kind aankan. Tijdens werktijd zijn er ook instructiemomenten. Deze vinden plaats in de stamgroep of met het leerjaar.

Vieringen

Vieringen zijn een wezenlijk onderdeel in onze schoolgemeenschap. Vieringen zijn niet alleen feesten zoals Sinterklaas, kerst en carnaval. In vieringen staan we ook stil bij geboortes, de dood van een oma of bij de ziekte van een vader van een kind. Bijzondere vieringen zijn het jaarlijkse schoolfeest en de viering voor onze schoolverlaters. Onze school kent vaste weekopeningen en –sluitingen en maandvieringen. Vaste onderwerpen in de weekopening zijn de jarigen, de kalender en een presentatie door een leerkracht. De maandvieringen zijn wat uitgebreider en worden door de stamgroepen verzorgd. Bij alle vieringen is er ruimte voor expressie: toneel, dans, poppenkast, playback, voordragen, voorlezen, zang enzovoort. Ouders zijn van harte welkom bij de vieringen.

Ritmisch weekplan

Op de Lichtstraat werken we, zoals op alle Jenaplanscholen, met een ritmisch weekplan. De vier basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering wisselen elkaar af gedurende de dag en de week. We streven daarbij naar een evenwichtige verdeling van inspannende en ontspannende activiteiten. Zo ontstaat een herkenbare regelmaat en structuur waarin kinderen zich thuis voelen.

Een greep uit de basisprincipes van het Jenaplanonderwijs

  • De leerstof wordt ontleend aan de leef- en belevingswereld van kinderen én aan belangrijke cultuurgoederen uit de maatschappij.
  • Het onderwijs wordt uitgevoerd in pedagogische situaties en met pedagogische middelen.
  • Het onderwijs wordt vormgegeven door een ritmische afwisseling van de basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering.
  • Kinderen van verschillende leeftijden en ontwikkelingsniveaus worden samen in stamgroepen geplaatst. Dat stimuleert het leren van en zorgen voor elkaar.
  • Zelfstandig spelen en leren worden afgewisseld en aangevuld door gestuurd en begeleid leren.
  • Het initiatief van de kinderen speelt altijd een belangrijke rol.
  • Wereldoriëntatie neemt een centrale plaats in met als basis ervaren, ontdekken en onderzoeken.
  • Gedrags- en prestatiebeoordeling van een kind vindt zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van het kind, en in samenspraak met hem.
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...